O Nas
Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, bezpośrednio podporządkowaną Dyrektorowi Departamentu Spraw Socjalnych. Obowiązki Dyrektora Centrum Weterana pełni płk Leszek Stępień.


Zgodnie z założeniami Centrum Weterana pełni funkcję ośrodka, w którym weterani działań poza granicami państwa oraz rodziny żołnierzy i pracowników wojska poległych podczas tych działań, uzyskują pomoc, radę oraz korzystają z konsultacji, w szczególności prawnych i psychologicznych, w zakresie możliwości rozwiązania nurtujących ich problemów. Centrum aktywnie współpracuje z właściwymi w danej sprawie instytucjami resortowymi i pozaresortowymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami pozarządowymi. Centrum działa także na rzecz integracji środowiska weteranów wokół wspólnie realizowanych przedsięwzięć i podejmowanych inicjatyw. Sprzyjać temu ma otwarty charakter naszej instytucji.


Istotną płaszczyzną działania Centrum jest realizacja zadań o charakterze edukacyjno-promocyjnym i popularyzatorskim. Poprzez różne formy działalności chcemy upowszechniać wśród społeczeństwa dorobek i znaczenie udziału żołnierzy Wojska Polskiego w misjach i operacjach wojskowych poza granicami państwa. Nasi obywatele powinni mieć świadomość, dlaczego żołnierze pełniący służbę w misjach zasługują na szacunek i wsparcie. Szczególnym adresatem tych oddziaływań będzie młodzież – studenci, uczniowie szkół średnich i gimnazjów.


Dążymy także do tego, aby Centrum stało się depozytariuszem wiedzy o udziale polskich żołnierzy w działaniach poza granicami państwa. Gromadzimy dokumenty i przedmioty z tym związane. Towarzyszy nam przy tym założenie, aby zbiory zgromadzone w Centrum były dostępne nie tylko dla osób bezpośrednio związanych ze środowiskiem wojskowym, ale również dla środowiska cywilnego. Służy temu m.in. funkcjonująca w Centrum Sala Tradycji Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz biblioteka, której księgozbiór ukierunkowany jest na problematykę misji.


Naszym zadaniem, traktowanym jako najwyższe moralne zobowiązanie, jest pielęgnowanie pamięci o naszych kolegach, żołnierzach i pracownikach wojska, którzy oddali życie w służbie pokoju i stabilizacji.Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa będzie pełnić następujące zasadnicze funkcje:
  • informacyjno-konsultacyjną;
  • edukacyjno-promocyjną;
  • pielęgnowania pamięci i tradycji.

Struktura organizacyjna obejmuje trzy Zespoły merytoryczne:

  1. Zespół Wsparcia Weteranów – realizujący zadania informacyjno-doradcze oraz związane z współudziałem i współpracą z właściwymi merytorycznie komórkami/jednostkami organizacyjnymi resortu obrony narodowej i instytucjami spoza resortu oraz organizacjami i stowarzyszeniami, w zakresie działań na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych oraz rodzin żołnierzy i pracowników wojska poległych podczas działań poza granicami państwa, bądź których śmierć była następstwem udziału w tych działaniach;
  2. Zespół Edukacji i Tradycji – realizujący zadania związane z szeroko pojętą działalnością edukacyjną oraz promocją i popularyzacją udziału żołnierzy Wojska Polskiego w działaniach poza granicami państwa. Zespół zajmuje się także pielęgnowaniem pamięci o żołnierzach i pracownikach wojska poległych w działaniach poza granicami państwa, organizacją i prowadzeniem Sali Tradycji oraz biblioteki, a także gromadzeniem dokumentów i pamiątek związanych z udziałem polskich żołnierzy w działaniach poza granicami oraz ich odpowiednią ekspozycją.
  3. Zespół Zabezpieczenia – realizujący zadania związane z funkcjonowaniem Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa w zakresie logistycznym, finansowym oraz obsługi kancelaryjnej.